Til forsiden austevollnytt.no
Forsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

Fredag 2.12.2022 - 10.00

Lær deg Dof sin økonomi på 2 minutter:

Milliard i renter på

20 milliarders gjeld..


Mange lurer på hva som er den faktiske situasjon og regnskap for hele Dof-konsernets økonomiske stilling. Her er kortfakta!

Beskrivelsen gjelder for Dof sitt konsernregnskap som inkluderer  bedriftens mange datterselskaper, og tallene er hentet fra 2021 regnskapet.

Det viser at omsetningen rakk opp i 6,3 milliarder kroner, vel 100 millioner mer enn året før.

Samtlige lønnskostnader beløp seg til 2,75 milliarder.

Ordinære avskrivinger og ekstra nedskrivinger - i all hovedsak for selskapets skip og utstyr, kostet vel 1,4 milliarder.

Alle andre driftskostnader beløp seg til 1,52 milliarder slik at konsernet samlet kom ut med et driftsresultat på pluss 630 millioner.

Rentemilliard

Finansinntektene - (renteinntekter på 46 mill. og såkalt annen finansinntekt på 397 mill. der sistnevnte for rederier ofte utgjør gevinster ved salg av skip) beløp seg til 443 millioner.

Konsernets rentekostnader beløp seg til 978 millioner, og sammen med andre finanskostnader ble summen av finanskostnadene på 1,65 milliarder kroner. Dermed ble resultatet før skatt et underskudd på minus 576 millioner.

Etter skattejustering ble den såkalte bunnlinjen, eller årsresultat om en vil, gjort opp med et underskudd på 630 millioner kroner per 31.12.2021.

Samlet for de siste fem år er underskuddet nå kommet opp i over 11 milliarder, og der over halvparten av dette beløp er ekstraordinære nedskrivinger av skipsverdiene.


Gjeld på 20 milliarder

Går en så til balansen viser denne anleggsmidler på 15 milliarder der varige driftsmidler (skip og utstyr) pluss driftsmidler er verdsatt til 12,2 milliarder. Videre hadde Dof fordringer på 2 og bankinnskudd på 1,8 milliard slik at eiendelene samlet kom opp i 18,95 milliarder kroner.

Motposten til eiendelene er den totale gjelden på 20,3 milliarder pluss den

bokførte egenkapital på minus 1,326 milliarder.

Videre utgjorde fordringer på kunder og bankinnskudd også noen milliarder.

Dermed balanserer Dof-konsernets regnskap - på en knivsegg enn så lenge - slik at summen av gjeld og egenkapital også er 18,95 milliarder.

Dette var to minutters omgang med blant annet største sum nevnt her - gjelden på 20 milliarder kroner - som Dofskuten nå kjemper sitt livs kamp for å håndtere..

NB! Alle tall gjelder per 31.12.2021. Bildet kan ha endret seg for inneværende år..

Dof-opprørerne falt for egen griskhet:

Rotet vekk 400 millioner

Minoritetsaksjonærene - med Bjarte Brønnmo i spissen - rotet vekk enorme verdier i et forsøk på å tyne dof-kreditorene til å gi fra seg en enda større eierandel i nye Dof, enn de 4 prosent de opprinnelig ble tilbudt.


-Hva ble det økonomiske resultatat av minoritetsaksjonærene sitt forsøk på å bedre deres betingelser i den pågående gjeldstruktureringen til Dof? Svaret er enkelt: Først dreier det seg om 4 % av nye Dof som kan verdsettes til 240 millioner kroner. (Beregnet ut fra 4 % av 6 milliarder av Dof-gjelden som nå blir omgjort til aksjekapital) Dernest følger prisen på det å være med i selskapet videre fra dag én. Skjønsmessig bør 160 millioner ikke undervurderes. (Dette blir samlet 400 millioner kroner som markedet har priset Dof til ved flere anledninger - etter at utvanningen har vært diskontert i aksjekursen) Dermed er det lett å fastslå at bruttosummen aksjonærene har gått glipp av ved å rote med det opprinneleige tilbudet er enormt.. I tillegg kommer en ikke ubetydelig kostnad bak den utsettelsen selve minoritets-fremstøtet har påløpt for selskapets administrasjon.

I etterpåklokskapens navn er det dermed enkelt å fastslå, at aksept av opprinnelig 4 % eierandel i dag ville helt klart vært å foretrekke, fremfor total nulling av aksjene slik resultatet nå blir..

Dof-konkurs åpner for eierinnsyn..

Hvem blir de reelle eierne i nye Dof ASA når kreditorene nå tar over selskapet? -Det er spørsmålet en kan stille seg etter at selskapet nå offisielt tar konkursrollen på seg.

At kreditorene nå tar over innmaten i Dof via nyetablerte Dof ASA, betyr nemlig at selskapet samtidig må presentere en aksjebok i henhold til sine eiere. Denne vil i første omgang bestå direkte av kreditorene til selskapet. Altså eierne av den del av gjelden som blir omgjort til ny aksjekapital.

Men en vil neppe finne låneinstitusjoner, og eller obligasjonslån som direkte aksjeeiere. Dem vil nok i aksjeboken bli å finne bak diverse selskaper. Selskaper som nok er til salgs for dem som ønsker seg en større eller mindre andel eierskap i Dof..

Og per definisjon vil nye Dof i begynnelsen fremstå som et selskap uten strategiske, men kun finansielle eiere. Enn så lenge..

2.2.2023