Firmanytt Sist publiserte meddelelser er alltid øverst på siden!

Nuller aksjer og pynter balansen

Aller siste foretaksmelding i 2022:


Ny Bakkesatsing

Helt på tampen av 2022 ble Seibas AS registrert. Selskapet er del av brødrene Bakke sitt fiskefraktkonsern. Dog er selskapets formål bløgge- og slaktetjenester med egne og innleide båter.

Og en brønnbåt med navn ‹‹SEIBAS››, eiet av Nordea Finans Norge AS, har Bakke-eide Seivik AS hatt driftsansvaret for siden august 2020. Da tror vi at tiden nå er inne for at båten blir/er solgt nettopp til Bakkebrødrenes konsern! I alle fall om vi tar med at Seivik AS ble innfusjonert i Seibas AS i desember i fjor.

Den 25 meter lange båten, bygget i Fosnavåg i 2001 med en tonnasje på  384 bruttotonn,  ble hjemmehørende i Bergen - samme dato Seivik AS fikk ovennevnte driftsansvar.

Årsaken til Møgsters brå avgang skal offisielt være uenighet om den videre utvikling av selskapene. Ny daglig leder er allerede på plass. De ansatte ble orientert om leder-endringen forleden dag.

Morten Egenæs Fjæreide, (45) er tiltrådt som ny daglig leder i alle de tre nevnte selskaper - med virkning fra 1. januar.

Det er en stor og omfattende virksomhet Møgster har ledet siden hun ble ansatt i  jobben i 2018.

Møgster gikk på dagen

44 år gamle Nina Møgster skal ha gått på dagen som leder for 

Lerøy Vest, Sjøtroll Havbruk og Sjøtroll Kjerelva.

Oppdatert 6.6.2023

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_4_link_0

Nye Dof-selskaper

DOF AS er nettopp registrert som et helt nytt selskap. Der er Mons Svendal Aase styrets leder sammen med Hilde Drønen og Martin Lundberg som styremedlemmer.

Aksjekapitalen er på 1 million kroner.

Selskapets formål: Drive shipping- og rederivirksomhet, og annen offshorerelatert virksomhet, herunder være disponent for selskaper innenfor slik virksomhet, samt hva som hermed står i forbindelse. Selskapet kan eie og forvalte aksjer, andeler og andre eiendeler, og delta i andre foretak, som driver tilsvarende virksomhet. (Alt sammen registrert i Foretaksregisteret den 6.10.2022) På nesten like vis er også DOF SERVICES AS etablert og registrert i Foretaksregisteret den 19.10.2022. Dog med 100.000 kroner i aksjekapital.


NB! I ettertid er det blitt kjent at Dof-ledelsen i forbindelse med pågående restrukturering av gjelden, har lagt  all aktivitet i konsernet inn i de to nevnte selskaper.

Etablerer nye shippingselskaper

VIENUA AS, VEGSWAP AS, OLSEN GRUPPEN 1 AS og OLSEN GRUPPEN HOLDING AS - alle med adresse i Bekkjarviksundet 19 5397 Bekkjarvik - er nye selskaper der  Anette Karina Olsen og Ola Christian Olsen holder roret.

Selskapene sine formål er skipsfart, herunder rederivirksomhet, fiske, fangst og spedisjon mm.

Alle nevnte firma har 30.000 kroner hver i aksjekapital.

Derimot har nyregistrerte NORDERVEG HOLDING AS og NORDERVIG AS kr. 1 million i aksjekapital med samme formål, ledelse og adresse som de ovennevnte satsinger.

100 % dekning i J.M.BYGG AS

Kreditorene i konkursboet til J.M. BYGG AS med adresse på Storebø får utbetalt 100 prosent dividende, melder bostyrer advokat Mats Mæland i sin sluttinnberetning: ‹‹...med utbetaling av 100.000000 % dividende til etterprioriterte krav, jf. konkursloven § 128...›› står det å lese i borapporten.

Nytt PINOVO-styre

PINOVO AS med adresse 5397 Bekkjarvik har fått ny styresammensetning: Styrets leder er Declan Eugene Mc Adams med adresse i Sveits, med  styremedlemmene Roger Larsen, Tore Angelskår, Keillan Bjørn Knudsen og Cecilie Sælen.

Ny PINOVO-kapital

Selskapet har den 20. september 2022 meddelt Foretaksregisteret at aksjekapitalen er øket til 32.688.351 kroner.

Kapital-endring i

DRØNEN HAVFISKE AS

DRØNEN HAVFIKSE AS med adresse 5384 Torangsvåg har endret aksjekapitalen som nå utgjør kr. 2.012.311.

Kapital-endring i

DRØNEN HOLDING AS

DRØNEN HOLDING AS med adresse 5384 Torangsvåg har endret aksjekapitalen som nå utgjør kr. 17.290.618.

Styre-endring i

DRØNEN HAVFISKE AS

Etter at styret i DRØNEN HAVFISKE AS er endret består dette nå av Knut Asbjørn Drønen som styreleder og styremedlemmene Nils Arve Drønen, Karstein Gunnar Drønen, Ivar Terje Drønen, Stig Østervold og Odd Arne Østervold. Alt ifølge en registreringsmelding i Foretaksregisteret.

Hittil i år er det 46 nyregistreringer i Foretaksregisteret med adresse i Austevoll. For hele 2021 ble 77 nye tilsvarende registrert.

Alle nyregistreringer i Foretaksregisteret er ikke nødvendigvis nye bedrifter da statistikken omfatter alle registreringspliktige, inkludert morselskaper/holdingselskaper/sameier/båtlag/ osv og en rekke forskjellige sammenslutninger. Og atter noen nye firma eier kun en hytte, andre en tomt osv.

Austevollnytt har gått gjennom listen og etter beste evne mener å kunne lese at så langt i år er 21 av dem rene nyetableringer av næringsaktivitet i en eller annen form!

Siste slikt firma registrert er HARJON AS i Torangsvåg med en halv million i aksjekapital der (selvfølgelig!) fiskerivirksomhet er formålet. Like etterpå ble HARJON FISKERI AS og registrert.

Og aller sist ble Austevoll Rørteknikk AS registrert.

21 nye bedrifter så langt i 2022

Satser 8 millioner på Vestbjørn AS

Morten Lysvold Nilsen i Bekkjarvik har etablert Vestbjørn AS tidligere i år.

Nå er aksjekapitalen utvidet fra 30.000 kroner til 8,2 millioner kroner.

Selskapets formål er å drive å drive fartøy for frakt og bløgging av laks og annen fisk.

Lysvold er daglig leder i selskapet. Styret består av leder Jon Inge Telle i Telavåg og styremedlemmene Audun Karl Foldnes, Kjell Inge Eide og Ørjan Vassnes. De er alle sammen også eiere av firmaet.

Kjøpte brønnbåt i aluminium

Selskapet fikk den 14. september i år skjøte på brønnbåten ‹‹FRØYVÆR›› for 18,5 millioner som straks ble navneendret til ‹‹VESTBJØRN››.

Dette er en 22,5 meter lang aluminiumsbåt bygget i 2001 ved Promek Boats AS på Smøla.

Investerer i Birkeland Panorama

Shoreconnection International AS i  Bekkjarvik leverer overvåking-systemer til skip og helikopterdekk og fikk rekordomsetning på 40 millioner kroner i fjor.

Men fra tidligere år har selskapet opparbeidet seg underskudd som - på papiret - tynger selskapets balanse.

Dermed er vel 8 millioner av aksjekapitalen tilsvarende balansert mot den negative opptjente

egankapital - slik at sum bokført egenkapital nå utgjør 2,3 millioner.

Dermed eier selskapet 20 % egne aksjer.

Forøvrig oppnådde bedriften et årsresultat på vel to millioner i 2021.

Aksjonærer er Tove Østervold, Silje Sjursen English, Steven Haugland, Seyed Behzad Hatefi,  Johnny Rabben, Arnt Ole Haukanes, Bjørn-Ove Dåvøy og Cato Hevrøy alle med 10 % hver per 31.12.2021.

55 nye foretak

Det ble registrert 55 nye foretak i Austevoll i Foretaksregisteret i 2022.


Ha i mente at dette omfatter alle typer foretak, inkludert sameier, holdingselskaper osv.

Det reelle antall helt nye bedrifter kan en anslå til å være rundt 26 stykker.


842 årsregnskap

Som motpol til nyregistreinger finner en 10 konkurser og tvangs-avviklinger av foretak.

Forøvrig ble det registrert 67 meldinger om oppløsning - og sletting av foretak.

Foretaksregisteret fikk også  842 godkjente årsregnskap fra kommunens mange selskaper i 2022.

Dessuten var det ingen søknader om gjeldsforhandlinger.  Videre så endret 26 foretak navnet sitt.

Aller sist tar vi med at DOF ASA ikke overraskende var det eneste foretak som søkte om såkalt  rekonstruksjon av gjelden i 2022.


Stangeland

gård blir AS

Et av de aller siste nyregistrete selskaper i fjor var Stangeland Gård AS. Med adresse Stolmasundet 7, 5398 Stolmen, skal dette selskap drive med kjøp og salg av eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Aksjekapitalen er på kr. 40.000. Styrets leder er Hans Reidar Njåstad og Bjarte Njåstad, Bodil Henriette Njåstad Haugland og Reidar Njåstad er styrets medlemmer.

Første foretaksmelding i 2023:


Økte kapitalen til 10 mill.

Den aller første registrerte melding til Foretaksregisteret fra et selskap i Austevoll, ble sendt inn av Haraldson AS. Der er nå selskapets aksjekapital øket - og utgjør nå 9.999.900 kroner, opp fra 7.629.900 kroner, som ble registrert i 2021.

I selskapet med adresse i Torangsvåg er Harald Taranger styrets leder og Birthe Helen Vik Taranger og Kjetil Sjursen styremedlemmer.

Forøvrig hadde dette selskapet per 31.12.2021 nesten 22 millioner i negativ bokført egenkapital. Videre bokførte eiendeler på 101 millioner. Bak det siste tallet kan det ligge betydelige mer- og eller mindreverdier, ettersom mesteparten av saldoen er utsatt for betydelige avskrivinger gjennom år. I 2021 regnskapet utgjorde nettopp den posten nesten 9 millioner, inkludert ekstra nedskriving av bokførte eiendeler.

Håvard Birkeland med adresse 3470 Slemmestad har øket aksjekapitalen fra 1,5 til 4,5 millioner kroner i BIRKELAND PANORAMA AS. Selskapet med adresse Birkelandshaugen 22 5392 Storebø, har som formål å eie tomteområde på Birkeland herunder salg av tomter, bygg og salg av eiendom mm. Tomteselskapet har flere eiere deriblant Håvard Birkeland sitt Hodepine Holding AS som igjen har en bokført egenkapital på 10 millioner kroner. Bildet, tatt tidligere i år, viser pågående arbeider med veg, vann og kloakk på det store tomtearealet som nå er under utvikling der. (Foto: Rolf Lunde)

Eksempelvis omsatte konsernet Lerøy Vest AS for 2,34 miilliarder kroner i 2021, og kom ut med et ordinært resultat på 264 millioner. Per 31.12.2021 hadde selskapet en varebeholdning på 1,1 milliard kroner!

Tilsvarende for Sjøtroll Havbruk AS var 1,8 milliarder i omsetning, og 146 millioner i årsresultat.

Smoltprodusenten Sjøtroll Kjerelva AS omsatte for 80 millioner i oppstartåret 2019, og økte til over 300 millioner i 2021.

Fjæreide kun midlertidig sjef:

Søker Lerøy-

leder på finn.no

Ansettelsen av Morten Egenæs Fjæreide som daglig leder for Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS, etter at Nina Møgster brått forlot stillingen, er kun midlertidig.

Nå søker nemig oppdretts-konsernet etter en ny permanent daglig leder for driftsorganisasjonen Sjøtroll Havbruk.

Dette skjer bare to dager etter at selskapets økonomisjef Morten Egenæs Fjæreide, ble registrert  i Foretaksregisteret som selskapenes daglige leder.

Et konsulentfirma har nå fått oppdraget med å fremskaffe rette person til den ledige stillingen.

Og på finn.no ble annonse med opplysninger om stillingen lagt ut onsdag den 4. januar.

4 nye foretak

I februar i år ble 4 nye selskaper registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund hjemmehørende i Austevoll:

Ekoda AS

Gameboard v/Jarnes

Podtown Holding I AS

Podtown Holding II AS


Austevoll- Ekspressen AS konkurs

Den 6. februar i år ble det ved Hordaland Tingrett åpnet konkurs i boet til Austevoll Ekspressen AS. Konkurs ble åpnet etter såkalt oppbud fra eierne. Advokat Atle Birkeland er oppnevnt som bobestyrer.


Første

nye selskaper

i 2023

Den 3. januar ble Margrete Hille Invest AS det første selskap i Austevoll i år nyregistrert i Foretaksregisteret.

Hille Junior AS fulge noen dager etterpå, og deretter ble Taranger Fiskeri formelt registrert.

---   ---   ---

Endret firmanavn tre ganger:

Tjente masse penger!

Selskapet Hille Marine AS bar dette navn frem til 2018. Da ble bedriften navneendret til Vestland Offshore AS. Og i juni 2020 ble Hillevik AS det navn firmaet bærer i dag. Forøvrig meldte selskapet den 3. januar i år  Hille 14 i Bakkasund som selskapets nye adresse.

I de siste fem år har bedriften, der Per Vidar Hille er eier og daglig leder, tjent rundt 50 millioner kroner på sin skips- og offshoresatsing. Dermed er den bokførte egenkapitalen 41 millioner kroner. Dette etter at det ble utbetalt 11 millioner i utbytte når 2021-regnskapet ble gjort opp..

Tok kontroll med Dof..

Den 24. mars ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i New DOF ASA der lånekreditorene fikk omgjort 6 milliarder i gjeld til ny aksjekapital. Dermed har långiverne - etter en langvarig restruktureringsprosess - endelig 100 % kontroll med hele Dof-konsernet!

Og dermed har New DOF-selskapet fått 395 millioner kroner i registrert aksjekapital, fordelt på 158 millioner aksjer pålydende 2,5 kroner.

Det ble samtidig valgt nytt styre som skal bestå av, (når dette blir registrert i Foretaksregisteret): Svein Harald Øygard (formann), Harald Thorstein, Chritine J. Morris, Daniela Ribeiro Davila og Harry Knox.

Pharo midlertidig sjef

Konsernadvokaten hos Dof, Petter Ove Pharo er nå registrert som daglige leder for New DOF ASA. Hilde Drønen hos Dof påpeker at dette bare er en midlertidig løsning frem til de nye eiere tar faktisk styring, og selv ansetter en daglig leder.


På børs før sommeren

Neste steg nå er å få selskapets aksjer notert på Oslo Børs. Ventelig skal det skje allerede før sommeren. Da får långiverne anledning til å selge sine aksjer i markedet - og dermed få et (u)-visst oppgjør for sine opprinnelige utlån. Dersom noen vil kjøpe - til en god pris - vel og merke..Lille Øvregate i Bakkasund!

Jostein Warpe i Bakkasund driver derfra eiendomselskapet Lille Øvregate 17-19 AS. Det er eiet av Warpe sitt firma Warpe AS. Allerede nå har dette selskapet innsendt regnskapet for 2022 til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Det viser blant annet at 6 millioner ble avsatt til utbytte. Samlet er dermed utbyttene til Warpe kommet opp i 13 millioner over de siste fem år.

Jarnes med nettbutikk

Mikal Jarnes i Bekkjarvik har etablert firmaet Gameboard. Formålet er nettbutikk med salg av brettspill, TTRPG (tabletop role playing games, eksempel dungeons & Dragons) produkter og tilbehør, samlekort, o.l varer.

Ny leder for Seibas AS

Per Johnny Bøe er fra 7.2.2023 registrert som ny daglig leder av selskapet Seibas AS med adresse i Torangsvåg.

Ny ledelse i Marsteinen fyr

Stiftelsen Marsteinen Fyr har valgt nytt styre som nå består av Andreas Iversen leder, dessuten Magnus Stangeland, Reidar Vik og Sølvi Anita Schei.


Austevoll Bygg økte

Med 25 millioner i omsetning i 2022, satt Austevoll Bygg AS en foreløpig rekord hva gjelder årlige inntekter. Resultatet etter skatt ble et overskudd på kr. 1,1 million, mer enn en dobling fra året før. Egenkapitalen var per 31.12.2022 på 3,4 millioner. Jan Eivind Bjånesøy er største aksjonær med en andel på 23,7 prosent.

2 nye firma i mai 2023

Porsdalen Eiendom AS og Blix Design var de to eneste nyregistrerte firma i Austevoll i mai måned i år.

Videre gikk ingen firma konkurs eller ble tvangsavviklet i samme måned.

2 firma ble derimot slettet og eller oppløst.

36 firma meldte diverse endringer som nytt firmanavn, fusjon med annet selskap, nytt styre og kapitalendring osv.

2 mill. på Sportoutlet

Sport Outlet Austevoll 99 AS blir navnet på firmaet som starter opp i lokalene til den nå nedlagte Mekkbutikken på Eidsbøen. Aksjekapitalen er satt til 2 millioner kroner, og daglig leder er inntil videre konsernledelsen i Sport- outlet Norge ved Tor-Andre Skeie.

Arkitekt fusjonerer

Selskapet Arkitekt Melanie Bergeron AS i Bekkjarvik har blitt innfusjonert, (slått sammen) med SE-Arkitektur AS i Bergen.

Bergeronselskapet - etablert i 2012 oppnådde i 2022 720.000 kroner i omsetning - og fikk et årsresultat på 1.000 kroner.

Rekord for Møgsterselskap

Trollholm AS sin aktivitet i fjor var å oppnå 40 millioner i finansinntekter. (Les: Utbytte fra fiskeoppdrettsviksomhet som er selskapets formål) Dermed fikk aksjonærene 10 millioner i utbytte - likt beløp som året før. Etter dette har selskapet en bokført egenkapital på 106 millioner kroner. Selskapets største aksjonærer er Heine Møgster via Sylfester AS med 10 %, Inge Møgster via Harinvest AS med 10,4 %, samt  Astri Møgster med 7,3 % via Astrid M AS.

Casa Mia fikk 10 millioner i omsetning

Casa Mia Austevoll AS fikk i 2022 rekordomsetning på litt over 10 millioner kroner.  En økning fra nesten 9 millioner året før.

Bedriftens resultat etter skatt ble på 512.000, litt mindre enn i 2021.

Varekostnader utgjorde 4,6 millioner, og lønnskostnader 3 millioner.

Dermed ble det utbetalt en halv million kroner i utbytte til eier og daglig leder Mahmut Can. Det samme beløp som året forut.

Selskapets egenkapital utgjør kr.90.000, inkludert aksjekapitalen på 30.000 kroner.


Warpe, ikke Lille Øvregate

Jostein Warpe presiserer at hans selskap Lille Øvregate 17-19 AS ikke har gitt utbytte slik Austevollnytt tidligere har publisert.

Det korrekte er at det er selskapet Warpe AS som gjennom flere år nå har gitt han en god slump millioner i utbytte!

Warpe AS eier forøvrig selskapet Lille Øvregate 17-19 AS!

--  --  --

Tar eiendommen i eget AS

Austevoll Rør AS har besluttet å skille ut eiendommen sin i Porsdalen med adresse Nordeide 101 til det nyeetablerte firma Porsdalen Eiendom AS. Rørleggerselskapet fikk hjemmel til denne eiendommen i 2007 for kr. 400.000.

Austevoll Rør AS oppnådde i 2021 21 millioner i omsetning.

Dag Horgen er selskapets styreformann og eide 27 % av aksjene per 31.12.2021.

New Dof med solid økning, men i minus..

Selv om inntektene økte betraktelig ble resultatet for 1. kvartal i 2023 et lite minus for New Dof ASA. Totale inntekter beløp seg til vel 3 milliarder kroner, mot 2,149 milliarder for samme periode i 2022. Det gav et resultat før avskrivinger på 1,064 milliard kroner. Etter avskrivinger og finanskostnader ble endelig resultat minus 8 millioner. Året før ble det endelige regnskapsresultat 815 millioner etter finansinntekter på vel en milliard kroner. Etter refinansieringen, der en betydelig andel av gjelden er blitt omgjort til aksjer, har New Dof nå vel 15 milliarder  i rentebærende gjeld.  Alle tall gitt her er selskapets beregnete administrative tall, ettersom New Dof ASA ikke drev egen virksomhet i begynnelsen av inneværende år. Flåteutnyttelsen økte fra 83 til 92 % i perioden, og inkluderer totalt 55 forskjellige AHTS, PSV og offshore fartøyer. Dof har nå en ordrereserve på over 22 milliarder kroner, etter at nye oppdrag på 2,7 milliarder tikket inn i 1. kvartal i år.

Austevoll Laksepakkeri solgt

Det er i skrivende stund (6.6.2023. kl. 23.40) 99,9 prosent sikkert at laksepakkeriet på Storebø er solgt fra Austevoll Seafood ASA til Lerøy Seafod ASA.

Og Lerøy Austevoll AS blir det nye navnet på ‹‹Laksepakkeriet››. Det er nettopp registrert ved at eksisterende Austevoll Laksepakkeri AS har endret navn.  Selskapet som ble etablert i 2011 var per 31.12.2022 eiet av Austevoll Seafood ASA, som så langt ikke har noen andre Lerøy-benevnte firma i sin portefølje. Dette selv om Seafoodselskapet eier 53 % av Lerøy Seafood ASA.

Arne Møgster var styrets leder fra  2017, og er nå erstattet av daglig leder i Lerøy Seafood Group ASA, Henning Beltestad. Videre har de to Lerøyfolka Ivar Wullf og Sjur Svenningsson inntatt styret.

I 2021 oppnådde laksepakkeriet en omsetning på nesten 200 millioner kroner og kom ut med et resultat på 5 millioner før skatt. Selskapet har i en årrekke gitt hele sitt overskudd i konsernbidrag til sin ‹‹tidligere›› eier Austevoll Seafood.