Halstensen Holding AS er selskapet Halstensen-familien i Bekkjarvik nå i all hovedsak har samlet sin aktivitet i.

Her ligger blant annet eiendomsportefølgen, inkludert Bekkjarvik Torg, samt de fire fiskeriselskapene K Halstensen AS, Gardar AS  og Halstensen Granit AS, samt nyetablerte Halstensen Prawns AS.

Denne oppsamling av selskaper under Halstensen Holding-paraplyen har fått regnskapsmessig virkning fra og med 2021. Dermed presenterer Halstensen-familien sitt første konsernregnskap som nettopp for 2021 viste totale inntekter på 473 millioner kroner. Bunnlinjen - resultat etter skattekostnader - viste  beskjedne 7 millioner kroner i pluss.

Mellom disse to tall ligger en sekk med alt fra solide overskudd - Halstensen Granit AS 12.8 millioner i årsresultat - til Bekkjarvik Eiendom AS med 7,4 millioner i minus.

Den bokførte egenkapital i Halstensens holdingselskap var på 63 millioner kroner per 31.12.2021. Her må en ha i mente at den verdijusterte egenkapitalen ligger betydelig over dette beløp. Analyse av dette forhold kommer lenger nede i artikkelen. Det er forøvrig greit å nevne at det avbildete tomtearealet som utgjør hele 200 mål under 67/1 i Austevoll - og dermed det meste av land og strand i Bekkjarvik - er innført og bokført for 0 kroner i Halstensen Eiendomselskap AS.


Handlesenter i minus

På tilsvarende vis ligger eiendommene til handlesenteret i Bekkjarvik under Bekkjarvik Eiendom AS. Dem er samlet bokført til 185 millioner.

Driften av senteret ga 15 millioner i brutto leieinntekter i 2021. Det i seg selv skulle indikere en reell verdi på minst 300 millioner - om en bruker 20-ganger årlig leieinntekt som beregnings-grunnlag. Dette selv om selskapet over minst fem år nå ikke har oppnådd å tjene en krone på selve driften av senteret. Derimot viser tallene mellom fem og 10 millioner i årlige underskudd.

Eiendomselskapet i Bekkjarvik har oppnådd å øke leieinntektene fra 10 til 15 millioner over de siste fem år. Likevel har satsingen altså gått med tilsammen 44 millioner i undeskudd i samme periode. Dette kan antageligvis hensees til store investeringer tatt over driften.


Gullkalven

Det Halstensen-selskap som har bidradd mest til pengebingen er uten tvil K Halstensen AS.

I selskapet ligger per i dag ‹‹Slåtterøy›› og ‹‹Manon››. 80 meter lange ‹‹Slåtterøy›› ble innkjøpt for 257 millioner danske kroner i 2020. Og 70 meter lange ‹‹Manon›› tilsvarende for  11 millioner engelske pund - helt tilbake i 1998.

Bedriften har hatt driftsinntekter  mellom på 130- og 160 millioner de siste årene. Størst overskudd fikk selskapet i 2020 med 30 millioner etter skatt - etter å ha betalt 21 millioner i renter på sine lån. Lån som per 31.12.20 beløp seg til over 700 millioner kroner.


Svart hav

Men å drive stort i fiskeri kan også være risikabelt: Halstensen Granit AS oppnådde 16,5 millioner i overskudd før skatt i 2021 av driftsinntekter på 218 millioner. I 2020 ble samme bunnlinje gjort opp med en halv million i minus.

Balansen viser anleggsmidler på 725 millioner.

Dog, det er vel heller usikkert om Dnb sitt pant i den fem år gamle og 73 meter lange tyrkisk bygde fabrikktråleren på 1,6 milliarder kroner, støttes av virkelig gjeld! For bokført gjeld i Granit AS til


Landlorder og kommende rekekonger i Bekkjarvik:


Over milliarden på

fisk og eiendom

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

15.2.2023

‹‹kreditt-institusjoner›› utgjorde nemlig vel 400 millioner per siste tilgjengelige regnskaps-periode.

‹‹Granit›› skal forøvrig til blåkveitefiske på New-Foundlandbankene til våren, blant annet fordi toskekvotene skal være redusert.

På den annen side: Samme år  Granit-båten ble innkjøpt flyttet selskapet 177 millioner kroner i utbytte - opptjent i tidligere år -videre opp i konsernstrukturen! Dermed må konklusjonen bli at det uansett driftsresultater i pluss eller minus, samles opp egenkapital i stort monn ved at skip avskrives fullt ut - for ved salg av skipene å blottlegge den faktisk opparbeidete egenkapital.

Dette fremkommer klart ved følgende eksempel: Gjennom selskapet Gardar AS har båten med samme navn gitt mellom fem og 12 millioner kroner i pluss de siste fem år.

Men båten ble solgt i fjor for en pris som skal ha gitt en bokført gevinst på over 100 millioner kroner.

Samtidig har rederiet en ny ringnotbåt under bygging til en pris på 400 millioner.

Også dette selskapet har ført  utbytte til morselskapet: Hele 50 millioner. Siste hele år ‹‹Gardar›› var i eie oppnådde Gardar AS 82 millioner kroner i driftsinntekter.


Reketråler fra Canada

I januar i år overtok det nyetablere selskapet Halstensen Prawns AS den 63 meter store båten ‹‹Atlantic Enterprise››. Båten var tidligere registrert i Canada, men ble bygget ved Langsten Båtbyggeri i Tomrefjord i 2002. Prisen for det som er den største norske rene reketråleren skal vere rundt 290 millioner kroner. Investeringen skal være finansiert med rundt 60 millioner i egenkapital og lån fra to banker + Innovasjon Norge.


Pilletriller i minus

Austevoll Apotek AS eies med 75 % av Bekkjarvik Eiendom og resten direkte av familiemedlemmer i Halstensen-slekten.

Økonomisk sett har apotekdrift vært en katastrofesatsing: Med omsetning på rundt 15 millioner årlig har alle de siste fem år vist underskudd. Den bokførte egenkapitalen var per 31.12.2021 kommet opp i minus 1,6 millioner kroner.


Milliard (gjeld) i sikte!

Da gjenstår det bare å beregne den totale formuen til den del av Halstensenfamiliens aktivitet som er samlet under de nevnte selskaper.

Først: Halstensen Holding AS hadde per 31.12.2021 eiendeler, (skip, eiendom mm)  bokført til en verdi av nesten 1,7 milliarder kroner. Motposten er gjelden som på samme tidspunkt utgjorde 1,6 milliarder.

Dermed fremkommer en bokført forholdsmessig beskjeden egenkapital på 63 millioner. Slik sett er tallene ikke særlig lystig lesning. Men her stopper også lystigheten for nå må det analyseres hva som finnes av reelle verdier bak disse tall:

For det første har hele Halstensensystemet over år nå fortløpende investert i flåteoppgraderinger og eiendomsutvikling. Dette har kostet, og svære andeler er tatt over driften - og dermed holdt resultatene nede. For det andre kjøres det fulle avskrivinger av både skip og eiendommer.

Som tidligere nevnt ligger det betydelige merverdier i flåten som nå består av fem skip + nybygg.

Om en tar med historisk inntjening - som har betalt konsernets ekspansjon over

Blir norges største rekebåt: Tidligere ‹‹Atlantic Enterprise››, ligger i skrivende stund i Skagen for å gå til Austevoll der båten skal døpes ‹‹Karine H››. Det bllr Norges største reketråler, og eies nå av Halstensen-familien. I Danmark skal båten ha fått flysendt medisiner fra Hanstensen-apoteket i Bekkjarvik!

Båten ‹‹Gardar›› ble solgt i fjor med en antatt gevinst på over 100 millioner kroner i forhold til bokført verdi.

Eies av familien Halstensen:

Halstensen Holding AS eies med 67 % av Halstensen Invest AS med følgende eiere:

Inge H Holdning AS/Inge Halstensen                          21,80 %

Vardhaugen Holding AS/Christian S Halstensen        38,18 %

Minkhaugen Holding AS/Asle Halstensen                   38,18 %

St. Hanshaugen Holding AS                                          1,18 %

Videre eies resterende  33 % av aksjene av Asti Holding AS, der Alfred Ingvar Halstensen eier 51 %. Resten av disse aksjene er fordelt på Ingvar Halstensen, Torstein Halstensen og Sverre Andreas Halstensen med hver sine 16,3 %.

Hele denne aksjesitsen er ifølge offisielle data per 31.12.2021 og kan ha blitt endret i ettertid.

mange år nå - og ikke minst  antatt  fremtidig inntjening - vil regnskapene komme til å vise svært gode tall. Og klarer eierne å holde på inntjeningen, og ikke investere i nye prosjekter, burde 700 millioner i faktiske verdier

være reelle bare innenfor flåtesegmentet. Plusser en på eiendomsmassen, verdt noen hundre millioner mer enn bokført, ligger det over milliarden i verdijusterte verdier opp i dagen..

(Tekst: Rolf Lunde)

Eier 200 mål, markert med gult, i Bekkjarvik sentrum