Austevoll kommune:

Penger på bok + gjeld til banken!

Austevoll kommune hadde per 30. september i år totalt ca 174 millioner kroner i bankinnskudd, hvorav vel 31 millioner utgjorde skattetrekksmidler, fondsmidler og ikke brukte lånerettigheter.

I hovedsak er det - ifølge en utredning fra Rådmannen - Sparebank 1 SR Bank som får gleden av å oppbevare kommunens pengebeholdning.

Men slik er det ikke for kommunens mange lån: Samme oversikt viser nemlig at Austevoll kommune  hadde 617 millioner i total lånegjeld per 30. september. Av dette beløp utgjorde 535 millioner lån i Kommunalbanken og 66 millioner lån fra Husbanken.

Høyeste lånerente per 31. september utgjorde 3,92 prosent for et lån med restgjeld på 24,4

millioner kroner - og flytende rente - nyttet på Selbjørn ungdomskole.

Laveste rente betaler kommunen for et lån med saldo på  36 millioner nyttet på Storebø skole der det betales en fastrente på 1,96 prosent.

For alle lån kommunen har i Husbanken betales en flytende rente for tiden på 1,38 prosent.

Den gjennomsnittlige lånerenten for kommunens fastrentelån var per 31.9. på 2,07 % - og 2,06 % for lån med flytende rente.

Ifølge statistikken beregner kommunen å måtte betale rundt 18 millioner i renter til neste år, og nesten 20 millioner i 2024  - mot et budsjett på 14 millioner i renteutgifter i år.

Alt etter en oversikt utarbeidet av Rådmannen.

Torsdag 8.12.2022

Til forsiden austevollnytt.noForsiden.htmlForsiden.htmlshapeimage_1_link_0

Nytt fra Austevoll kommune..

Kommunen er uten sammenligning den største samfunnsaktør i Austevoll. På dette grunnlag er det naturlig med en egen spalte om nytt fra kommunens mangslugne aktivitet.

Formannskapet i Austevoll:

Skole først, fotballhall først i 2024!

Pengemangel og usikker pris fikk rådmannen til å foreslå å sette tommelen ned for en helt ny fortballhall på Eidsbøen - i denne omgang. Investeringer i utbedringer på 120 millioner i Storebø skole de neste tre år går derimot etter planen. En ny stor fotballhall vil koste mellom 107 og 155 millioner, der nettokostnad etter blant annet MVA-fradrag og tippemidler vil bli 84 millioner kroner for det rimeligste alternativ.

Alt ifølge saksutredningen til rådmannen.

Videre vil årlig driftskostnad utgjøre 2,7 millioner og han mener det ikke er penger på investeringsbudsjettet for et slikt prosjekt i årene 2023-24 og 25.

Men Høyre foreslo å avsette 20 millioner til forballhallen fra 2024, noe som ble  vedtatt mot tre Frp representanter.

Truer med å

selge Marsteinen!

Det kjente fyret trenger penger for å ‹‹overleve››,

og styret i stiftelsen som eier eiendommen mener kommunen må gi en hjelpende hånd.

..Austevoll kommune er positiv til å delta i utviklinga av Marstein fyr.

Stiftinga arbeider med ein strategisk plan som vil vera styrande for utviklinga av fyret. Når denne er vedteken, vil ein be om at styret legg fram eit forslag til løysing på dei utfordringar stiftinga har med vatn og energiforsyning til Marstein.

Austevoll kommune vil koordinere arbeidet med løysinga saman med styret i stiftinga og Øygarden kommune..

Da saken ble behandlet i formannskapet nylig ble det ikke innvilget rene kroner, men gitt en anbefaling om at stiftelsen legger frem en plan for strøm- og vannforsyningen til fyret. Når denne foreligger vil kommunen koordinere arbeidet med en løsning med styret i stiftelsen og  Øygarden kommune.


Julegave den 15.12?

Endelig vedtak skal avgjøres av kommunestyret den 15. desember. Innstillingen fra rådmannen lyder som i formannskapet:

Anslagsvis 1,5 millioner trenger Marsteinstiftelsen for å sette eiendommen i havgapet i brukbar stand.

Selve vokterboligen med plass til 24 overnattingsgjester er utleid med vedlikeholdsplikt til Panorama hotell på Steinsland.

Og styreleder Andreas Iversen ber kommunen om 250.000 kroner i årlig driftstilskudd. Men han informerer om behov for inntil en million kroner til elektrifisering av eiendommen via sol og vindkraft.

Videre antydes det behov for bufferkapital på en halv million kroner til uskifting av et nedslitt strømagregat.

Marsteinen fyr kan bli solgt (Foto fra søknaden sendt til kommunen)

Kan bli solgt

I hendvendelsen ber styret i stiftelsen at kommunen sammen med Øygarden kommune tar  stilling til fyrets fremtid nå når leiekontrakten med Panorama er i spill. Den går nemlig ut ved nyttår og det er per i dag uvisst om hotellet vil fornye leiekontrakten.

-Det er to valg, enten fortsette med utleie til Panorama ( om de ønsker å fortsette avtalen, noe vi tror men ikke vet). Alternativt, legge ned stiftelsen, selge eiendommen, og bruke eventuelle midler til formålet i kommunene, skriver Andreas Iversen.